Ви сте овде
Насловна > Друштво > UREDBA o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima

UREDBA o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi:

UREDBU o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2(“Službeni glasnik RS”, broj 57 od 16. aprila 2020.)
Predmet uređivanja
Član 1.
Ovom uredbom uređuje se finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita
Član 2.
Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima u otežanim ekonomskim uslovima usled usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u skladu sa ovom uredbom, omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:
1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
4) nabavku hrane za životinje;
5) investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
6) likvidnost.
Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 6) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za pet procentnih poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).
Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tač. 3) i 5) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za 4,5 procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).
Izuzetno od stava 3. ovog člana, olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tačka 3) ovog člana sa rokom otplate do tri godine, za fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar) sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi propisanim pravilnikom kojim se uređuje određivanje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (u daljem tekstu: područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za pet procentnih poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).
Lica koja ostvaruju pravo na kreditnu podršku
Član 3.
Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ostvaruju:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to:
(1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
(2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako:
1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;
2) ispunjava posebne uslove u skladu sa ovom uredbom.
Posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku
Član 4.
Pravo na kreditnu podršku u skladu sa ovom uredbom ostvaruje se i pod sledećim posebnim uslovima:
1) da je rok otplate kredita najviše tri godine za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku: teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg, kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg, jaradi za tov telesne mase do 15 kg, kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu, prasadi za tov telesne mase do 25 kg, kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke), jednodnevnih pilića za tov, rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica i riblje mlađi za tov; kao i za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 2)–4) i 6) ove uredbe;
2) da je rok otplate kredita najviše od tri do pet godina za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, kao i za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tačka 5) ove uredbe;
3) da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima;
4) da za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 1), 2), 4) i 6) ove uredbe kamatna stopa na godišnjem nivou nije veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za pet procentnih poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini);
5) da za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 3) i 5) ove uredbe kamatna stopa na godišnjem nivou nije veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 4,5 procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini);
6) da je za lice iz člana 3. ove uredbe, za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 1), 2), 4) i 6) ove uredbe, fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita;
7) da je za lice iz člana 3. ove uredbe, za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 3) i 5) ove uredbe, fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 3% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita, osim za fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, za koje je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita sa rokom otplate do tri godine;
8) da naknada za obradu zahteva za odobrenje kredita ne prelazi 1,5 procenat;
9) da se krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a za kredite čiji je rok otplate od tri do pet godina da se vraćaju u šestomesečnim anuitetima;
10) da za kredit čiji je rok otplate od jedne do tri godine može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do jedne godine koji se uključuje u rok otplate kredita, kao i da za kredit za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji se uključuje u rok otplate kredita;
11) da može da se odobri prevremena otplata kredita, bez prava na naknadu troškova prevremene otplate kredita;
12) da se kao sredstvo obezbeđenja ne koristi novčani depozit, niti garancija Republike Srbije zasnovana na programu olakšavanja posledica uzrokovanih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2;
13) da se, u slučaju kada se kreditna podrška koristi nenamenski, kredit smatra dospelim, i to celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata i ceo iznos subvencionisanog dela kamate sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom i pada na teret lica iz člana 3. ove uredbe;
14) da pun iznos premije osiguranja za prve tri godine otplate kredita pada na teret lica iz člana 3. ove uredbe, ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, a lice nema važeću polisu osiguranja, kao i da pun iznos premije osiguranja pada na teret lica iz člana 3. ove uredbe ako nema važeću polisu osiguranja do otplate kredita, odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu, ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku drugih životinja;
15) da je dobavljač predmeta kredita pravno lice ili preduzetnik koji obavlja trgovinu, osim ako je predmet kredita nabavka životinja kada dobavljač može biti i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i koji u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji su predmet registracije i predmet kredita ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, kao i osim kada je predmet kredita nabavka polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada dobavljač može biti bilo koje lice.
Najviši iznos kredita
Član 5.
Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.
Lice iz člana 3. ove uredbe može da ostvari pravo na kreditnu podršku za likvidnost iz člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe pod uslovom da je iznos kredita za ovu namenu do 3.000.000 dinara.
Kreditna podrška za razvoj stočarstva
Član 6.
Pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:
1) kvalitetnih priplodnih junica;
2) kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina;
3) teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg;
4) kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu;
5) jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg;
6) jaradi za tov telesne mase do 15 kg;
7) kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu;
8) prasadi za tov telesne mase do 25 kg;
9) kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke);
10) jednodnevnih pilića za tov;
11) rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica;
12) riblje mlađi za tov.
Životinje iz stava 1. ovog člana ne mogu da se otuđe za vreme otplate kredita, osim grla namenjenih tovu koja mogu da se otuđe pre otplate kredita, uz prethodnu saglasnost banke.
Kreditna podrška za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
Član 7.
Pravo na kreditnu podršku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:
1) semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo;
2) svih vrsta đubriva;
3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.
Kreditna podrška za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
Član 8.
Pravo na kreditnu podršku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove:
1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:
(1) traktore i traktorske kabine,
(2) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,
(3) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,
(4) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,
(5) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje uljanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gajenih vrsta gljiva,
(6) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja sakupljenog iz prirode,
(7) traktorske prikolice,
(8) kombajne i adaptere za kombajne,
(9) berače za kukuruz;
2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, odnosno cveća, i to:
(1) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,
(2) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,
(3) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,
(4) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,
(5) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja,
(6) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,
(7) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,
(8) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (semena, lukovica, sadnica),
(9) mulčera,
(10) heksagona sa priključcima (mulčer sa priključcima),
(11) mašina za zelenu berbu,
(12) ulagača za đubrivo,
(13) mehaničkih sredstava za zaštitu bilja;
3) opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje;
4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:
(1) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,
(2) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,
(3) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,
(4) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,
(5) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,
(6) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,
(7) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,
(8) opreme za pčelarstvo,
(9) prikolice atestirane za prevoz košnica pčela,
(10) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;
6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači);
7) opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa;
8) opreme, odnosno mernih kontrolnih instrumenata na liniji klanja;
9) opreme – solarni paneli za opremanje poljoprivrednih gazdinstava.
Pravno lice i preduzetnik ostvaruju pravo na kredit za nabavku nove opreme za proizvodnju rakije ako su upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića, a pravo na kredit za nabavku nove opreme za proizvodnju vina, ako su upisani u Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice iz člana 3. ove uredbe ostvaruje pravo na kreditnu podršku namenjenu za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela ako je njegova pojedinačna vrednosti do 600.000 dinara.
Kreditna podrška za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Član 9.
Pravo na kreditnu podršku za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove mehanizacije i opreme, i to:
1) traktora i traktorske kabine;
2) traktorske prikolice;
3) kombajna i adaptera za kombajne;
4) specijalizovanog traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju;
5) berača kukuruza;
6) mehanizacije za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta;
7) mehanizacije za setvu ratarskih kultura;
8) mehanizacije za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova;
9) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća;
10) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;
11) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja.
Pravo na kreditnu podršku iz stava 1. ovog člana ostvaruje se pod uslovom da nije odobren kredit za nabavku iste mehanizacije i opreme iz člana 8. stav 1. tačka 1) podtač. (1), (2), (3), (4), (7), (8) i (9), kao i tačke 2) podtač. (1), (2), (3) i (5) ove uredbe.
Kreditna podrška za nabavku hrane za životinje
Član 10.
Pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet hrane za životinje, i to za:
1) hraniva (izuzev zrnastih hraniva);
2) premikse;
3) smeše.
Zahtev za odobrenje kreditne podrške
Član 11.
Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške (u daljem tekstu: zahtev za odobrenje) banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaključila ugovor.
Zahtev za odobrenje podnosi se banci iz stava 1. ovog člana do 1. novembra tekuće godine.
Dokumentacija uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj stočarstva
Član 12.
Uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj stočarstva za nabavku životinja iz člana 6. ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku životinja, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Ako je dobavljač predmeta kredita fizičko lice, uz zahtev za odobrenje za nabavku životinja iz člana 6. stav 1. tač. 3)–11) ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predugovor o kupoprodaji navedenih životinja, odnosno izjava podnosioca zahteva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstva iskoristiti za namene navedene u zahtevu, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Posle puštanja kredita u tečaj, za nabavku životinja iz člana 6. ove uredbe, banci se dostavlja sledeća dokumentacija:
1) kopija uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne životinje (pedigre) za kvalitetna priplodna grla, a za uvozna grla kopija originalnog pedigrea iz zemlje izvoznika;
2) kopija odgovarajućeg dokumenta o poreklu uveženog jata živine izdatog od nadležnog organa zemlje izvoznice, a original potvrde na uvid;
3) kopija potvrde o kontroli jata živine u odgoju izdate od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukciju životinja, a original potvrde na uvid;
4) kopija pasoša za goveda kojim se utvrđuje da je izvršeno obeležavanje i registracija goveda, odnosno njihovo praćenje kretanja (original pasoša za goveda na uvid, a za uvozna grla kopija originalnog pasoša iz zemlje izvoznice) i dokaz da su goveda evidentirana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, odnosno kopija odgovarajuće potvrde o izvršenom obeležavanju i registraciji svinja, ovaca i koza, odnosno kopija odgovarajuće potvrde o izvršenoj vakcinaciji živine protiv Atipične kuge živine – NJukastl bolesti, izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i propisima donetim za njegovo sprovođenje;
5) kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i propisima donetim za njegovo sprovođenje;
6) kopija računa za nabavljeni predmet kredita i original računa na uvid, a ako je dobavljač životinja iz člana 6. stav 1. tač. 3)–11) ove uredbe fizičko lice, može se dostaviti samo kopija ugovora o kupoprodaji za nabavljeni predmet kredita i original kupoprodajnog ugovora na uvid;
7) vinkulirana polisa osiguranja u korist banke za životinje iz člana 6. tač. 1)–8) ove uredbe koje su osigurane od rizika uginuća od bolesti ili nesrećnog slučaja, rizika prinudnog klanja zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine i klanje se vrši radi iskorišćenja, odnosno smanjenja štete (prinudno klanje iz nužde), rizika prinudnog klanja ili ubijanja kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne preti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga, koje se može odobriti samo kod onih hroničnih oboljenja koja su imala svoj početak i bila lečena nakon početka obaveze osiguravača) i ako visina godišnjih premijskih stopa nije veća od visine utvrđene u Prilogu – Visina godišnjih premijskih stopa koje subvencioniše Ministarstvo u punom iznosu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;
8) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Ako je dobavljač pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja trgovinu, dokumentacija iz stava 3. ovog člana, dostavlja se banci najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, a ako je dobavljač poljoprivrednik koji ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, dokumentacija iz stava 3. ovog člana, dostavlja se banci u roku od 60 dana od dana puštanja kredita u tečaj.
Polisa osiguranja iz stava 3. tačka 7) ovog člana zaključuje se sa društvom za osiguranje koje je sa Ministarstvom zaključilo ugovor.
Dokumentacija uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
Član 13.
Uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva iz člana 7. ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se sledeća dokumentacija:
1) predračun za nabavku predmeta kredita;
2) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Posle puštanja kredita u tečaj kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva iz člana 7. ove uredbe, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Dokumentacija uz zahtev za odobrenje kredita za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Član 14.
Uz zahtev za odobrenje za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana 8. ove uredbe i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku te mehanizacije i opreme, osim za nabavku atestiranog polovnog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada se podnosi predugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko tekućeg računa, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana 8. ove uredbe i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ove uredbe, a najkasnije 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja sledeća dokumentacija:
1) kopija računa za nabavljenu opremu i mehanizaciju, a original računa na uvid;
2) kopija otpremnice kojom se dokazuje nabavka mehanizacije i opreme, za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, a original otpremnice na uvid;
3) kopija garantnog lista za izvršenu nabavku mehanizacije i opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;
4) overen ugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko računa za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;
5) izvod iz Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, odnosno Vinarskog registra, za nabavku opreme iz člana 8. stav 2. ove uredbe;
6) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela banci se dostavlja kopija atesta u roku od 60 dana od dana isporuke predmeta kredita.
Dokumentacija uz zahtev za odobrenje kredita za nabavku hrane za životinje
Član 15.
Uz zahtev za odobrenje za nabavku hrane za životinje iz člana 10. ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, banci se podnosi predračun za nabavku hrane za životinje.
Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku hrane za životinje iz člana 10. ove uredbe, najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Dokumentacija uz zahtev za odobrenje kredita za likvidnost
Član 16.
Uz zahtev za odobrenje kredita za likvidnost iz člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe, banci se dostavlja samo dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Kumulacija
Član 17.
Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u skladu sa ovom uredbom kumulira se sa eventualnim drugim vrstama pomoći (podsticaji, subvencije, donacije) u skladu sa posebnim propisima.
Sredstva za sprovođenje uredbe
Član 18.
Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara na Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 – Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost 7078 – Prevencija i ublažavanje posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima.
Prinudno izvršenje
Član 19.
Sredstva ostvarena po osnovu finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.
Obaveze korisnika finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima
Član 20.
Korisnik finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom dužan je da daje tačne podatke za ostvarivanje prava i pridržava se obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Na postupak povraćaja neosnovano isplaćenih sredstava finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju o postupku povraćaja neosnovano isplaćenih novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Nadzor nad sprovođenjem uredbe
Član 21.
Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo, shodnom primenom zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Poslove inspekcijskog nadzora Ministarstvo vrši preko poljoprivrednog inspektora.
Kaznene odredbe
Član 22.
Lice koje nenamenski koristi sredstva finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom i ne izvrši povraćaj neosnovano isplaćenih novčanih sredstava u skladu sa ovom uredbom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10.000 do 100.000 dinara za fizičko lice, odnosno u visini od 100.000 do 500.000 za preduzetnika, odnosno u visini od 300.000 do 1.500.000 dinara za pravno lice.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 100.000 dinara.
Završna odredba
Član 23.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 53-3221/2020
U Beogradu, 16. aprila 2020. godine
Vlada
Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.
Predsednik Vlade,
Ana Brnabić, s.r.

Ostavite odgovor

Top