Ви сте овде
Насловна > Друштво > ŠTA JE SVE POTREBNO PREDUZEĆIMA ZA DOBIJANJE KREDITA KOD FONDA ZA RAZVOJ

ŠTA JE SVE POTREBNO PREDUZEĆIMA ZA DOBIJANJE KREDITA KOD FONDA ZA RAZVOJ

KREDITI ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED
PANDEMIJE COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2    -ZA PRAVNA LICA

ZAHTEV ZA KREDIT I CELOKUPNA DOKUMENTACIJA SE DOSTAVLJA SKENIRANA U ELEKTRONSKOM OBLIKU na e-mail prijemzahteva­_covid19­@fondzarazvoj.

Sadržaj potrebne dokumentacije za odobrenje kredita:

– Zahtev za odobrenje kredita (sa sajta Fonda covid19pl-3Zahtev za kredit za likvisnost Pravna lica  )
– Saglasnost korisnika za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa, na priloženom obrascu (sa sajta Fonda)
– Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 1.440,00 dinara*
– Potvrde BANAKA o ostvarenom prometu na tekućem računu (dinarski i devizni) za predhodnu i tekuću godinu, posebno po godinama
– Kartice kupaca i dobavljača sa obuhvaćenim prometom za 2019.godini kao i kartice kupaca i dobavljača za period od 01.01.2020.god. do dana podnošenja zahteva
– Izjava o povezanim licima
– Izjava o državnoj pomoći
– Izjava o posedovanju imovine za osnivača/osnivače pravnog lica (ukoliko osnivači nisu strani državljani)
– Izjava da se dividenda neće isplaćivati do kraja 2020.god.

Statusna dokumentacija:

• Za privredne subjekte registrovane u APR-u dostavljanje statusne dokumentacije nije potebno.

• Za privredne subjekte koji nisu registrovani u APR-u:
– Izvod ili rešenje o upisu privrednog subjekta u nadležni Registar privrednih subjekata i
– Akt o osnivanju i/ili Statut

Finansijska dokumentacija za pravna lica:

• Ukoliko su finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu objavljeni na APR-u nije potrebno dostavljanje istih.

• Ukoliko nisu objavljeni finansijski izveštaji za 2019.god.na sajtu APR-a (a jesu objavljeni za 2017. i 2018.god.) dostaviti:
– bilans stanja i bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine za 2019.god
kao i statistički izveštaj .

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Dokumentacija za obezbeđenje kredita-jedan od instrumenata:

Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo privrednog subjekta/pristupanjedugu:

– Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 1.440,00 dinara* (ukoliko je jemac pravno lice)sa saglasnošću (na sajtu Fonda)
– Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 600,00 dinara* (ukoliko je jemac preduzetnik) sa saglasnošću (na sajtu Fonda)
– Potvrde o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za predhodnu i tekuću godinu, posebno po godinama (potvrde banaka).

Finansisijska dokumentacija:

• Ukoliko su finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu objavljeni na APR-u nije potrebno dostavljanje istih.

• Ukoliko nisu objavljeni finansijski izveštaji za 2019.god. na sajtu APR-a (a jesu objavljeni za 2017. i 2018.god.) dostaviti:
– bilans stanja i bilans uspeha i izvštaj o tokovima gotovine za 2019.godinu kao i statistički izveštaj

– Ukoliko je JEMAC PREDUZETNIK i nisu objavljeni finansijski izveštaji za 2017., 2018., i 2019.god. na sajtu APR-a potrebno je dostaviti:
– bilans stanja i bilans uspeha/ili samo bilans uspeha i poresku prijavu

Statusna dokumentacija:

Za privredne subjekte registrovane u APR-u dostavljanje statusne dokumentacije nije potebno.

• Za privredne subjekte koji nisu registrovani u APR-u:

– Izvod ili rešenje o upisu privrednog subjekta u nadležni Registar privrednih subjekata i

– Akt o osnivanju i/ili Statut

Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo fizičkog lica:
– Potvrda o zaposlenju na neodređeno vreme sa potvrdom o prosečnim mesečnim primanjima za prethodna tri meseca,

– Izveštaj o tekućem računu za prethodna tri meseca iz banke u kojoj se uplaćuje zarada

– Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 246,00 dinara*

Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka:

1. Prepis lista nepokretnosti iz katastra

2. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa sajtawww.mfin.gov.rs/usluge/imenici/, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti koja je objavljena na sajtu Fonda. Procena ne može biti starija od 6 meseci.

3. Fotokopija poslednjeg dostavljenog rešenja o porezu na imovinu za objekte koji su predmet hipoteke

4. Fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti

5. Za nepokretnosti u vlasništvu pravnog lica, Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nepokretnostima, a za nepokretnost u vlasništvu fizičkog lica, saglasnost fizičkog lica za uspostavljanje hipoteke. Originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

6.Rešenje o registraciji privrednog subjekta iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut odnosno akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice

Ukoliko je instrument obezbeđenja zaloga na opremi:

1. Specifikacija proizvodne opreme, koje se predlažu za zalogu (vrsta, inventarski broj, količina, godina proizvodnje, mesto i adresa gde je oprema locirana);
2.Dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi,
(ugovori o kupovini, fakture, sa carinskom dokumentacijom ukoliko se radi o uvozu, sa dokazima o isplati cene, itd);
3.Kopiju knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava, koja se vodi za predmetnu opremu,odnosno popisne liste overene od ovlašćenog lica pravnog lica (samo ako je pravno lice vlasnik pokretnih stvari koje se daju u zalogu);
4.Odluku nadležnog organa privrednog subjekta kojom se dozvoljava zasnivanje ručne zaloge na predmetnoj opremi;Originali dokumenata se dostavljaju prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.
5.Procenu vrednosti stvari koje se predlažu za zalogu, izrađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fondahttps://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf,fotografije ponuđene opreme overene od strane veštaka a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti / pokretnih stvari koja je objavljena na sajtu Fonda.Procena ne može biti starija od 6 meseci.

Fond zadržava pravo da traži i dodatnu dokumentaciju u zavisnosti od teksta samog ugovora ili prirode obaveza po tom ugovoru.

ORIGINALI DOKUMENATA SE DOSTAVLJAJU PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA O KREDITU.

*Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj Kreditnog biroa.

Obrasce i više o uslovima možete pročitati na:https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19

Ostavite odgovor

Top