Ви сте овде
Насловна > CORONA - COVID 19 > PREDLOZI MERA EKONOMSKE POLITIKE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

PREDLOZI MERA EKONOMSKE POLITIKE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

Privredna komora Srbije, kao opšti predstavnik poslovne zajednice u zemlji, iznosi predlog ekonomskih mera podrške privrednim društvima i preduzetnicima u uslovima epidemije zarazne bolesti „COVID-19“. 2

Mere se prvenstveno odnose na fiskalni sektor, sveobuhvatne su, i kao takve podložne tehničkom prilagođavanju. Predlog mera je formiran na osnovu preporuka reprezentativnih privrednih društava, kao i mišljenja renomirnaih konsultantskih kompanija.
Uvažavajući odlične rezultate fiskalne konsolidacije, ekonomske i socijalne funkcije države, kao i prioritete Vlade u uslovima vanredne situacije, smatramo da je realno sagledavanje potreba privrede i pravovremena implementacija mera od suštinskog značaja za očuvanje ekonomske baze.
Odlaganje mera, posebno onih koje treba da doprinesu održavanju likvidnosti privrednih subjekata i očuvanju radnih mesta, umanjilo bi šanse za relativno brz oporavak privrede nakon vanredne situacije.
Ukoliko bi izostala adekvatna podrška države, kao i koordinacija mera ekonomske politike, posledice po privredu bile dramatične, odnosno došlo bi do izražene nelikvidnosti, pada proizvodnje i zaposlenosti, gubitka dela domaćeg i inostranog tržišta, a posledično tome, do pada poreskih prihoda, porasta deficita i narušavanja makroekonomske stabilnosti, umanjenja privrednog potencijala zemlje i pada standarda stanovništva.
Pozivajući se na mišljenje analitičara u zemlji i inostranstvu, ekspanzivna fiskalan politika je ključ u otklanjanju nastalih i sprečavanju potencijalnih posledica zarazne bolesti „COVID-19“ po privredu.
S tim u vezi, Privredna komora Srbije predlaže sledeće mere:
PREDLOG PRIORITETNIH MERA
1. Predlažemo da se donesu mere koje će omogućiti lak pristup povoljnim kreditima privredi (pre svega mikro, malim i srednjim pravnim licima) uspostavljanjem garantnog fonda, i to na način da bi Republika Srbija preuzela na sebe garanciju u visini od 50% odobrenih sredstava po svakom od pojedinačno odobrenih kredita, dok bi poslovne banke – kreditori na sebe preuzele rizik za preostali iznos odobrenih kredita.
2. Predlažemo da se privrednim subjektima produže rokovi plaćanja ka javnim preduzećima: Srbijagas i Elektroprivreda i drugim pružaocima javno-komunalnih usluge za 30 dana (na već ugovoreni datum dospeća obaveza).
3. Predlažemo da Vlada Republike Srbije donese akt kojim će se omogućiti rasterećenje naknade zarade koju poslodavci budu isplaćivali zaposlenima za čijim radom neće postojati potreba za vreme trajanja vanrednih okolnosti. Predmetna olakšica bi se sastojala u tome što bi poslodavci bili u obavezi da prilikom isplate naknade zarade zaposlenom za čijim radom ne postoji potreba za vreme trajanja vanrednih okolnosti, u smislu odredaba člana 116 i 117 Zakona o radu, obračunaju i plate porez na zarade i pripadajuće doprinose za obavezno socijalno
3

osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama, a potom bi u roku koji odredi Vlada Republike Srbije (15, 30 dana od dana isplate naknade zarade) podnosili zahtev za povraćaj plaćenog poreza na zarade i doprinosa sa obavezno socijalno osiguranje.

Najviši iznos neto naknade zarade koja bi bila predmet napred navedene olakšice bi iznosio 30.000 (iznos koji odgovara iznosu minimalne zarade) dinara po zaposlenom za čijim radom ne postoji potreba usled aktuelnih okolnosti, utvrđena na mesečnom nivou za svaki mesec u kojem nije postojala potreba za radom zaposlenog.
Ukoliko nepostojanje potrebe za radom zaspolenog traje kraće od 30 dana, predmetni iznos olakšice se srazmerno umanjuje stavljanjem u odnos broja dana u kojim nije postojala potreba za radom zaposlenog i ukupnog broja radnih dana u tom kalendarskom mesecu.
U slučaju da poslodavac isplati naknadu zarade u iznosu većem od navedenog iznosa, pravo na povraćaj može da ostvari samo do napred navedenog iznosa, dok bi na iznos koji premašuje taj iznos bio dužan da obračuna i plati porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje po stopama predviđenim relevantnim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, odnosno Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Uz zahtev za povraćaj plaćenog poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, poslodavac bi podnosio dokaze o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje predmetne olakšice.
4. Predlažemo da Vlada Republike Srbije razmotri da za najugroženije privredne delatnosti (prvenstveno turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj) u potpunosti preuzme na sebe trošak zarada zaposlenih za čijim radom neće postojati potreba za vreme trajanja vanrednog stanja i u periodu od 90 dana po ukidanju istog. Maksimalni iznos (naknade) zarade koju bi u potpunosti finasirala Republika Srbije bi bio utvrđen u iznosu minimalne zarade.
5. Predlažemo da Republika Srbija, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje, finansira naknadu zarade svih zasposlenih koji budu odsustvovali sa rada usled bolesti COVID-19 , kako usled karantina, tako i usled bolničkog lečenja tih lica.

PREDLOG VAŽNIH MERA ZA DRUGU FAZU
1. Predlažemo da Vlada Republike Srbije donese akt kojim će za vreme trajanja vanrednog stanja i u periodu od 60 dana od ukidanja vanrednog stanja odložiti plaćanje obaveza za porez na dodatu vrednost, akontacija poreza na dobit pravnih lica, kao i obaveze za akcize na sve akcizne proizvode osim akcize na naftu, derivate nafte i tečni naftni gas i akcize na duvan i duvanske proizvode za 15 dana u odnosu na rokove propisane adekvatnim propisima.
4

2. Predlažemo da Vlada Republike Srbije donese akt kojim će se obustvaiti kontrole Poreske uprave za vreme trajanja vanrednog stanja.

3. Predlažemo da Vlada Republike Srbije donese akt kojim će umanjiti za 50% iznos utvrđene obaveze za akontacije poreza na dobit za pravna lica i preduzetnike za 2020. godinu, dok bi se za delatnosti najteže pogođene aktuelnom situacijom (prvenstveno turizam, ugostiteljstvo, putnički saobraćaj) obaveza po osnovu akontacija poreza na dobit potpuno ukinula. Naime, imajući u vidu da se uspostavljeni mehanizam avansnog plaćanja poreza na dobit prvanih lica, putem mesečnih akontacija utvrđenih na osnovu poslovnog rezultata koji su privredni subjekti ostvarili u prethodnoj fiskalnoj godini, oslanja na razumnu procenu da će privreda u sledećoj fiskalnoj godini ostvariti „bar jednako dobar“ rezultat, smatramo da, usled aktuelnih vanrednih okolnosti u vezi sa eskalacijom korona virusa, to neće biti moguće. Imajući u vidu da se ovim zahtevom ne menja mehanizam utvrđivanja poreske obaveze, te da će ista biti utvrđena u skladu sa relevatnim zakonskim odredbom i naplaćena u celosti, smtaramo da na ovaj način Budžet Republike Srbije neće biti uskraćen za realne prihode.

4. Predlažemo da Vlada Republike Srbije donese akt na osnovu kojeg će se obustaviti obračunavanje kamate na dospele poreske obaveze za vreme trajanja vanrednog stanja i u periodu od 30 dana od dana ukidanja vanrednog stanja.

5. Imajući u vidu aktuelne okolnosti izazvane epidemijom korona virusa i prateće bolesti COVID-19, smatramo da bi Vlada Republike Srbije po hitnom postupku trebalo suspenduje odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost kojima je propisana obaveza obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrednost za davanje dobara bez naknade (donacije), te s tim u vezi predlažemo da Vlada Republike Srbije donese akt kojim će sva davanja dobara bez naknade (donacije), koja poreski obveznici registrovani za porez na dodatu vrednost izvrše zdravstvenim ustanovama (možda proširiti na Crveni krst i još neke organizacije) biti oslobođena obaveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost. Dodatno predlažemo da se predmetno poresko oslobođenje odnosi i na sve isporuke koje su upućene zdravstvenim ustanovama (i svim drugim utvrđenim ustanovama), a koje se finansiraju iz novčanih donacija, a za vreme trajanja vanrednog stanja i u periodu od 90 dana od dana ukidanja vanrednog stanja

6. Predlažemo da Vlada Republike Srbije donese akt kojim će se preduzetnicima koji su obveznici poreza prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod (paušalci) umanjiti obaveza po osnovu poreza na prihod od samostalne delatnosti za 50% (i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje) za 2020. godinu.

 

Ostavite odgovor

Top