Ви сте овде
Насловна > Друштво >  PRAVILNIK o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava

 PRAVILNIK o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava

Na osnovu člana 10. stav 5. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, broj 54/20),
Ministar finansija donosi
PRAVILNIK o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava
“Službeni glasnik RS”, broj 56 od 15. aprila 2020.
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz člana 10. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, broj 54/20).
Član 2.
Obrazac iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se na Obrascu SL – Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac SL), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Obrazac SL podnosi se u papirnom obliku neposredno organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica i Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, Pop Lukina 7–9, 11000 Beograd.
Obrazac SL podnosi se u dva primerka, tako da se jedan dostavlja organizacionoj jedinici Poreske uprave, a drugi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, saglasno stavu 2. ovog člana.
Član 3.
U Obrazac SL podaci se unose na sledeći način:
1) u delu 1. popunjavaju se podaci:
(1) Organizaciona jedinica Poreske uprave – naziv organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica;
(2) PIB – poreski identifikacioni broj velikog pravnog lica;
(3) naziv privrednog subjekta – naziv velikog pravnog lica;
(4) adresa – ulica i broj i mesto sedišta velikog pravnog lica;
(5) sedište – naziv i šifra opštine sedišta velikog pravnog lica. Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;
(6) Obračunski period – mesec i godina za koji se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava;
2) u deo 2. unosi se:
(1) u kolonu 1. Redni broj – redni broj pod kojim se unosi podatak za svakog pojedinačno navedenog zaposlenog;
(2) u kolonu 2. Ime i prezime – ime i prezime zaposlenog;
(3) u kolonu 3. JMBG – jedinstveni matični broj građana za zaposlenog;
(4) u kolonu 4. Osnov prekida rada – za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18) unosi se broj 116; za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu unosi se broj 117;
(5) u kolonu 5. Datum kada je rešenje doneto – za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa čl. 116. i 117. Zakona o radu, unosi se datum kada je rešenje doneto;
(6) u kolonu 6. Radno vreme – za zaposlene sa punim radnim vremenom unosi se broj 1; za zaposlene sa nepunim radnim vremenom unosi se decimalni broj manji od jedan, sa dva decimalna mesta, kao decimalni zapis procenta angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme;
(7) Ukupno – unosi se zbir brojeva u koloni 6.
Obrazac SL potpisuje ovlašćeno lice u velikom pravnom licu.
Član 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-188/2020-04
U Beogradu, 15. aprila 2020. godine
Ministar,
Siniša Mali, s.r.

OBRAZAC SL: obrazac sl

Ostavite odgovor

Top