Ви сте овде
Насловна > Projekti > Вести за ОСИ > KORACI

KORACI

PROJEKAT:”VESTI ZA LAKŠI I LEPŠI ŽIVOT OSI”

Realizaciju našeg projekta nastavljamo obilaskom Volonterskog centra “Koraci” iz Topole. U razgovoru sa predsedicom upravnog odbora Svetlanom Mladenović saznali smo detalje rada ovog udruženja, a akcenat smo stavili na 2024.godinu. U cilju što lakšeg ostvarivanja prava, po prvi put javnost će biti upoznata sa svim neophodnim detaljima, proceduri i koracima za ostvarivanje svojih prava.

U okviru funkcionisanja Socijalnog servisa za pomoć u kući Volonterski centar KORACI kao ovlašćeni licencirani pružalac usluge POMOĆ U KUĆI pružaće sledeće usluge u zajednici:

  1. Pomoć u kući deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama i
  2. Pomoć u kući starim, socijalno-materijalno ugroženim i invalidnim licima.
  1. POMOĆ U KUĆI DECI SA SMETNjAMA U RAZVOJU

I NjIHOVIM PORODICAMA

Usluga “Pomoć u kući deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama“ nastavlja se i u 2024-oj godini u skladu sa Odlukom o pravima na metrijalnu podršku i usluge socijalne zaštite u opštini Topola i Pravilnikom o pružanju usluge socijalne zaštite Pomoć u kući .

Program usluge sadrži podatke o: korisničkoj grupi kojoj je usluga namenjena, programskim aktivnostima koje se realizuju u skladu sa potrebama korisničke grupe, kadrovima i drugim pitanjima propisanim internim aktima.

Usluga se sprovodi u okviru Socijalnog servisa za pomoć u kući.

Korisnička grupa, je definisana Pravilnikom o načinu pružanja usluge “Pomoć u kući deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama” i to su:

Deca sa smetnjama u razvoju uzrasta do 18 godina i mladi kojima je produženo roditeljsko pravo do 26 godina života.

Korisnici ove usluge su i njihove porodice (biološke, starateljske, hraniteljske,  usvojiteljske).

U uslugu po ovom programu će biti uključeno 7 do 10  dece i njihove porodice po uputu nadležnog Centra za socijalni rad.

Kriterijumi za prijem u uslugu su definisani Pravilnikom.

Glavne aktivnosti usluge su:

-pomoć u obezbeđivanju ishrane, uključujući po potrebi nabavku namirnica, pripremu lakih obroka, pripremu osvežavajućih napitaka,

-pomoć u održavanju lične higijene

-pružanje usluga laičke porodične nege, kontrolu uzimanja lekova, pomoć pri kretanju, odlasku u toalet, jednostavne masaže, odvođenje na lekarske preglede i sl.

-čuvanje i animacija dece, provođenje strukturisanog slobodnog vremena sa detetom-igra, stimulacija, jednostavne vežbe

-psihosocijalna podrška detetu-korisniku i članovima porodice i srodnicima.

Transparentost rada

Pružalac usluge obezbeđuje vođenje evidencije (lista čekanja), redovno informisanje potencijalnih korisnika o početku korišćenja usluge.

Informisanje se vrši putem lokalnog radija, pedijatrijske službe Doma zdravlja, u prostorijama Centra za socijalni rad i na druge načine u skladu sa potrebama.

Procena potrebe

Procena potrebe se vrši u skladu sa Zakonom a nakon prijema u uslugu i periodično tokom pružanja usluge uz najveće moguće učešće korisnika ili staratelja. Procena se obavlja u roku do 7 dana po prijemu korisnika u uslugu i oslanja se na procenu uputnog Centra za socijani rad.

Planiranje i ponovni pregled – na osnovu identifikovanih potreba, sposobnosti i rizika za svakog korisnika sačinjava se individualni plan usluge i planira vreme ponovnog pregleda.

Volonterski centar kao pružalac usluge zaključuje ugovor o pružanju usluge sa korisnikom, ili zakonskim zastupnikom.

Ljudski resursi:

Ljudske resurse na pružanju usluge ugovorno angažuje Volonterski centar KORACI.

Na pružanju usluge planira se angažovanje sledećih ljudskih resursa:

– Koordinator usluge – licencirani stručni radnik sa 50% radnog vremena,

– Četiri negovateljice/a  sa po 70% radnog vremena

– Administrator/knjigovođa sa 10% radnog vremena

U 2024-oj godini na pružanju usluge biće angažovane negovateljice/negovatelji koji imaju  iskustva u radu sa korisnicima a u cilju kvalitetnog pružanja usluge.

Usluga će se pružati svih 12/dvanaest/ meseci godišnje.

  1. USLUGA PUK STARIM, SOCIJALNO-MATERIJALNO UGROŽENIM I INVALIDNIM LICIMA.

Usluga Pomoć u kući za stare čija je realizacija u toku se nastavlja i u 2024-oj godine i biće finansirana sredstvima budžeta Opštine Topola a u skladu sa propisima koje je donela Skupština opštine Topola.

Usluge se sprovodi u okviru Socijalnog servisa za pomoć u kući.

Program pružaoca usluge sadrži podatke o: korisničkoj grupi kojoj je usluga namenjena, programskim aktivnostima koje se realizuju u skladu sa potrebama korisničke grupe, kadrovima i drugim pitanjima propisanim internim aktima.

Korisnička grupa usluge pomoći u kući dostupna je starima i osobama sa invaliditetom  koji nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez pomoći u aktivnostima dnevnog života, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Korisnička grupa, odnosno korisnici usluge PUK za stare, biće odabrani na osnovu Kriterijuma za prijem korisnika u uslugu PUK za stare. Korisnička grupa definisana je Pravilnikom usluge. Broj uključenih korisnika u uslugu je 40.

Programske aktivnosti se realizuju u skladu sa potrebama korisnika, a pružanje predmetne usluge obuhvata podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života i očuvao ili poboljšao zdravstveni stastus korisnika i omogućila integracija starije populacije u društveni život zajednice i smanjila njihova isključenost i izolovanost.

Usluga će se pružati u sledećim naseljima opštine Topola: Lipovac, Donja Šatornja, Blaznava, Natalinci i Topola a ukoliko se steknu uslovi i obezbede dodatna sredstva usluga će biti proširena i na ostala sela Opštine Topola.

Ljudski resursi:

Ljudske resurse za pružanje usluge PUK za stare će ugovorno angažovati Volonterski centar KORACI.

Za pružanje usluge neophodno je angažovanost 8 gerontodomaćica sa 60% radnog vremena, jednog koordinatora usluge sa 50% radnog vremena,  5 koordinatora klubova starih sa po 4 sata mesečnog angažovanja i administratora usluge sa 10% radnog vremena.

Svaka angažovana gerontodomaćica pružaće usluge korisnicima na osnovu plana rada koji će biti naknadno definisan u skladu sa individualnim potrebama korisnika. Koordinator se angažuje za koordinaciju usluge, sastavljanje plana usluge uz participaciju korisnika i predstavnicima Centra za socijalni rad, sastavljanje ugovora i ažuriranje ugovora sa svim korisnicima kojima se pruža usluga, organizaciju redovnih mesečnih sastanaka sa gerontodomaćicama i podnošenje mesečnih izveštaja, zdravstveni tehničar se angažuje za terensku posetu korisnicima usluge 2 puta mesečno i učestvovanje u sačinjavanju plana usluge za korisnike. Koordinatori klubova starih se angažuju za koordinaciju rada klubova. Administrator se angažuje za obavljanje administrativno-računovodstvenih poslova.

Usluga obuhvata:

  • pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
  • pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana,
  • pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u zajednici, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;
  • kontrolu krvnog pritiska, po potrebi proveru vrednosti glukoze u krvi, nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka.

Pružalac usluge će jednom mesečno izveštavati o radu na pružanju usluge  Odeljenje za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Topola, u pismenoj formi.

Volonterski centar KORACI će pružiti uslugu za 40 korisnika 12/dvanaest/ meseci godišnje.

Zahtevi za obe usluge se podnose Centru za socijalni rad “Sava Ilić” Aranđelovac, odeljenje u Topoli.

Volonterski centar ,,Koraci”

Ulica Milivoja Petrovića Blaznavca 6

34310 Topola

Kontakt: 034/6812-009

e-mail: koraci.topola@yahoo.com

Autor teksta:Dijana Čolaković Filipović

medijski sadržaj broj:2

Naziv projekta:“VESTI ZA LAKŠI I LEPŠI ŽIVOT OSI”

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

Ostavite odgovor

Top