Ви сте овде
Насловна > Друштво > UREDBA o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima

UREDBA o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU

o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

“Službeni glasnik RS”, broj 54 od 10. aprila 2020.

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj 53-3117/2020-1

U Beogradu, 10. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.

PROGRAM
FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

I. PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR

Program se odnosi na dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za odžavanje likvidnosti i obrtna sredstva, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog i privrednog sistema Republike Srbije u uslovima potencijalnih rizika izazvanih vanrednom zdravstvenom situacijom i vanrednim stanjem proglašenim 15. marta 2020. godine, zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe biće obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, u iznosu od 24.000.000.000,00 dinara namenjenog za realizaciju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program).

Takođe, za sprovođenje Programa koristiće se sredstva Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), kao i sredstva iz Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku preduzećima od strateškog značaja za Republiku Srbiju i ostalim preduzećima u postupku privatizacije preko Fonda za 2020. godinu, odnosno sredstava koja se nalaze na posebnom podračunu kod Fonda, a predstavljaju sredstva vraćena po osnovu odobrenih kredita po programima Vlade za subvencije privredi, odnosno kreditnu podršku privredi u ukupnom iznosu do dve milijarde dinara.

Program sprovodi Vlada u saradnji sa Fondom.

II. CILJEVI

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja usled pandemije virusa COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 obezbedi:

– podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava;

– podrška privrednim subjektima za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

III. KORISNICI I NAMENA SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava po ovom programu imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za:

1. organizovanje igara na sreću, lutrije i sl. delatnosti;

2. promet nafte i naftnih derivata;

3. proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

IV. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Pravo da podnesu zahtev za kredit po ovom programu, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti razvrstani u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19), prema poslednje predatim finansijskim izveštajima i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugom relevantnom registru, a koji dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine. Uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RSˮ, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine. Uslov koji se odnosi na finansijske izveštaje ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Uslov koji moraju da ispune podnosioci zahteva je da nisu u teškoćama, odnosno da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava, odobravaće se pod sledećim uslovima:

– rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;

– kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;

– krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;

– minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;

– maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

1) za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,

2) za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i

3) za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;

– otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;

– u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;

– osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih;

– instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

1) menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili

2) hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili;

3) zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili;

4) menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;

5) menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

– do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),

– do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,

– do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,

– do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,

– za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Nepokretnosti odnosno oprema koje služe kao obezbeđenje po kreditima u skladu sa ovim programom ne moraju biti osigurane i polisa ne mora biti vinkulirana u korist Fonda.

Ukoliko su osnivači lica koja su strani državljani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavljaju lične menice osnivača.

V. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Po usvajanju Programa, Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), potpisaće sa Fondom ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju ovog programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za kredit, obaveza zaključivanja ugovora o kreditu sa privrednim subjektima, kao i kontrola namenskog korišćenja kreditnih sredstava.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora sa Fondom, sukcesivno prenositi sredstva za realizaciju ovog programa Fondu.

Tehničku podršku u sprovođenju Programa pružaće Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice (u daljem tekstu: AOFI), a na osnovu ugovora o saradnji koji će Fond zaključiti sa AOFI.

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Upravni odbor Fonda doneće odluke po primljenim zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog programa.

Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava u skladu sa ovim programom i odlukama Upravnog odbora Fonda je 31. mart 2021. godine.

Po ovom programu može se podneti samo jedan zahtev. Ponovljeni zahtev može biti podnet u periodu trajanja prijema zahteva, tek nakon prijema obaveštenja da je Upravni odbor Fonda odbio prvobitan zahtev klijenta ili ukoliko klijent odustane od korišćenja odobrenog zahteva pre puštanja sredstava u korišćenje, uz odgovarajuće obrazloženje.

Upravni odbor Fonda će, u skladu sa ovim programom, utvrditi bliže kriterijume i uslove pod kojima će se odobravati krediti za održavanje tekuće likvidnosti. Kriterijum i uslovi stupiće na snagu kada Vlada na njih da saglasnost.

Odstupanje od utvrđenih kriterijuma i uslova definisanih ovim programom moguće je u opravdanim slučajevima u kojima postoji poseban interes Republike Srbije, a koji je utvrđen zaključkom Vlade.

VI. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrši Fond. U realizaciji kontrole, tehničku podršku Fondu pruža AOFI.

Korisnik sredstava dužan je da Fondu i AOFI u svakom trenutku, od podnošenja zahteva do isteka tri godine od zaključenja ugovora, omogući kontrolu i uvid u dokumentaciju potrebnu radi potpunijeg sagledavanja zahteva i kontrole namenskog korišćenja kreditnih sredstava.

Fond će, na zahtev Ministarstva, dostavljati periodične izveštaje o realizaciji i kontroli sprovođenja Programa do isplate poslednjeg kredita.

Fond će godišnje izveštaje o realizaciji Programa dostaviti Ministarstvu. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond je dužan da deset godina od dodele pomoći vodi evidenciju o odobrenim kreditima i da Komisiji za kontrolu državne pomoći, na njen zahtev, dostavi svaki podatak iz evidencije.

Na osnovu godišnjeg izveštaja za 2021. godinu, Fond će do 28. februara 2022. godine sva neutrošena sredstva iz budžeta vratiti u budžet Republike Srbije.

Fond će sve naplate po odobrenim kreditima finansiranim sredstvima budžeta Republike Srbije u jednom mesecu početkom sledećeg meseca, vraćati u budžet Republike Srbije, kao i sve eventualne povraćaje od strane klijenta. Navedeni iznos biće umanjen za eventualne troškove prinudne naplate potraživanja i troškove platnog prometa koji padaju na teret budžeta Republike Srbije.

Ostavite odgovor

Top