Vi ste ovde
Naslovna > Društvo > JAVNI POZIV za pribavljanje nepokretnosti – stambenih jedinica u javnu svojinu na teritoriji opštine Topola

JAVNI POZIV za pribavljanje nepokretnosti – stambenih jedinica u javnu svojinu na teritoriji opštine Topola

Na osnovu Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine Topola („Sl. glasnik SO Topola“ br. 3/2019) i Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Topola („Sl. glasnik SO Topola“ br. 14/2021) a u vezi sa projektom koji   finansira Evropska unija preko Ugovornog tela, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru Programa Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj      inkluziji, EU SHAI, Referentni broj CFP 04-2020, pozivajući se na Ugovor o donaciji, broj UNOPS- -SHAI-2021-Grant-004, zavedenog kod opštine Topola pod brojem 40-163/2021-05-II,  dana 02.07.2021. godine, kao i na Sporazum o partnerstvu na projektu ‘’Svi građani Topole – jednaki i uključeni’’ potpisan dana 27.01.2021. godine, između Centra za socijalni rad Topola, Razvojnog biznis centara Kragujevac i opštine Topola, a koji sprovodi opština Topola kao dobitnik granta zajedno sa svojim projektnim partnerima, Centrom za socijalni rad Topola i Razvojnim biznis centrom Kragujevac. Komisija za izbor stambenih jedinica koji se pribavljaju u svojinu opštine Topola,  za dodelu izabranim korisnicima u okviru ‘’Svi građani Topole – jednaki i uključeni’’, obrazovana rešenjem (u daljem tekstu: Komisija), predsednika opštine Topola, broj 020-405-1/2021-05 dana 28.09.2021.godine, na  sednici Komisije održanoj dana 01.07.2022.godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za pribavljanje nepokretnosti – stambenih jedinica u javnu svojinu

na teritoriji opštine Topola

 1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je pribavljanje 13 stambenih jedinica (stanovi, porodične kuće sa pratećim objektima i parcelama na kojima sa kuće nalaze)  u svojinu Opštine Topola, za potrebe opštine, namenjenih rešavanju stambenih potreba socijalno ugroženih porodica.

Kupoprodajna cena stambene jedinice-nepokretnosti ne može biti iznad tržišne vrednosti nepokretnosti, po kvadratnom metru koju je utvrdio nadležni organ za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno ovlašćeni procenitelj  u skladu sa Zakonom o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br.72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/2020).

Karakteristike stambene jedinice-nepokretnosti koji se pribavljaju u svojinu opštine

Stambene jedinice koje se kupuju u svojinu opštine Topola moraju ispunjavati sledeće karakteristike, a kupuju se u skladu sa navedenim potrebama:

 

Veličina stambene jedinice (m2)1) za jednočlano domaćinstvo – stambena jedinica neto korisne stambene površine od 22 m² do 30 m²;

2) za dvočlano domaćinstvo – stambena jedinica neto korisne stambene površine od 30 m² do 48 m²;

3) za tročlano domaćinstvo – stambena jedinica neto korisne stambene površine od 40 m² do 56 m²;

4) za četvoročlano domaćinstvo – stambena jedinica neto korisne stambene površine od 50 m² do 64 m²;

5) za petočlano domaćinstvo – stambena jedinica neto korisne stambene površine od 56 m² do 77 m²;

6) za šestočlano i veće domaćinstvo – stambena jedinica neto korisne stambene površine od 64 m² do 86 m².

Broj potrebih stambenih jedinica13

 

 1. Uslovi za učešće

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao nosioci prava svojine na stambenoj jedinici-nepokretnosti koja je predmet ponude.

Stambena jedinica-nepokretnost koja je predmet ponude mora biti upisana u katastru nepokretnosti kao legalna, bez tereta, zabeležbi i nerešenih zahteva. Ne može biti predmet ponude stambena jedinica-nepokretnost koja je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja ili koja se nalazi u objektu koji je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja. 

 • Tehnički kriterijumi

Stambena jedinica koja je predmet ponude mora biti u urednom stanju, bez vidljivih oštećenja i opremljena na način da omogućava redovnu upotrebu, da čini funkcionalnu celinu bezbednu za stanovanje, a sve u skladu sa važećim propisima, i standardima za ovu vrstu objekata.

Stambena jedinica ne može biti u podrumskoj etaži i suterenu. Stambena jedinica može biti u potkrovlju i na poslednjoj etaži ukoliko je krov zgrade u dobrom stanju i nema curenja.

Ukoliko se ponuđeni stan nalazi na 5. ili višim spratovima, objekat mora imati lift.

Stambena jedinica koja se nudi mora biti priključena na svu neophodnu infrastrukturu.

Ispunjenost odgovarajućih tehničkih karakteristika ocenjivaće se od strane sudskog veštaka po nalogu Komisije za kupovinu stanova.

 

 1. Kriterijum za izbor najpovoljnijih ponuda

Najpovoljnijim ponudama smatraju se ponude koje su ispravne u pogledu uslova za učešće, karakteristika nepokretnosti koje se pribavljaju u svojinu opštine Topola (tačka I ovog Javnog poziva), tehničkih kriterijuma (tačka III ovog Javnog poziva) i sa najnižom ponuđenom cenom.

Vrednost nepokretnosti će utvrđivati ovlašćeni procenitelj i nadležni organ o čemu će sačiniti izveštaj

 1. Obavezan sadržaj ponude i isprave koje je potrebno dostaviti uz ponudu

Ponuda mora da bude uredno popunjena, potpisana, podneta od strane ovlašćenog lica i blagovremena, a u suprotnom neće biti razmatrana.

Uredna i potpuna ponuda mora da sadrži sve tražene podatke i isprave i to:

 1. Pravilno popunjen i potpisan Obrazac ponude
 2. Dokumentaciju navedenu u Prilogu Obrasca ponude – A. Prateća dokumenta, i to:

 

 • Za podnosioca ponude – fizičko lice (ukoliko je vlasnik nepokretnosti fizičko lice):
 • Kopija važeće lične karte, odnosno očitana lična karta vlasnika stambene jedinice-nepokretnosti; u slučaju suvlasništva potrebno je dostaviti fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitane lične karte za sve suvlasnike,
 • Kopija važeće lične karte zakonskog zastupnika/punomoćnika vlasnika/suvlasnika stana-nepokretnosti
 • Overeno punomoćje vlasnika/suvlasnika stana-nepokretnosti kojim ovlašćuje punomoćnika da podnese ponudu i da ga zastupa u postupku po ovom javnom pozivu .
 • Za podnosioca ponude – pravno lice (ukoliko je vlasnik nepokretnosti pravno lice):
 • Kopija izvoda iz registra privrednih subjekata izdata nakon objavljivanja Javnog poziva;
 • Overeno punomoćje/ovlašćenje za zastupanje u ovom postupku;

 

 • Za nepokretnost koja je predmet ponude:

–  Prepis lista nepokretnosti za nepokretnost koja je predmet ponude, izdat od strane ovlašćenog organa  nakon  objavljivanja ovog javnog poziva.

U slučaju da ponude uđe u uži izbor, učesnici konkursa su dužni da dostave sledeću dokumentaciju u skladu sa zahtevom komisije, u roku koji odredi Komisija za kupovinu stambenih jedinica:

 • Overena saglasnost bračnog ili vanbračnog druga vlasnika/suvlasnika stana-nepokretnosti ukoliko je stan-nepokretnost stečen u braku/vanbračnoj zajednici;
 • Potvrda ili drugi dokument javno komunalnih preduzeća o izmirenim troškovima za predmetnu nepokretnost-stan (električna energija, komunalije, voda i drugo);
 • Potvrda nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim obavezama za predmetniu nepokretnost;

i druge dokaze potrebne za sprovođenje postupka.

Zainteresovana lica mogu preuzeti Obrazac ponude u kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i na sajtu opštine Topola www.topola.rs

 

 1. Adresa, rok i način za podnošenje ponuda

Ponuda za učestvovanje u postupku kupovine stambenih jedinica dostavlja se na sledeću adresu:

Bulevar Kralja Aleksandra I br 9

34 310 Topola, Srbija

i to najkasnije do 31.08.2022. godine, 15 časova.

Otvaranje prispelih ponuda vršiće se komisijski u toku postupka, a po pristizanju ponuda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka roka za podnošenje ponuda.  Ponude se mogu podnositi sve vreme u toku trajanja postupka, sve do isteka roka  31.08.2022. godine 15 časova.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

,, NE OTVARATI – Ponuda po Javnom pozivu

na teritoriji opštine Topola    >’’.

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti ime i prezime podnosioca ponude, odnosno naziv pravnog lica podnosioca ponude.

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili se lično predaje na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola, na gore nevedenoj adresi.

Ponuda koja se dostavlja preporučenom pošiljkom, smatraće se da je blagovremeno podneta, ako je predata pošti u roku od 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Topola i zvaničnom sajtu opštine Topola“ a pre isteka roka za podnošenje ponuda određenog ovim javnim pozivom, odnosno do 31.08.2022. godine.

Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano i ako nisu priložene sve obavezne isprave kako je predviđeno ovim javnim pozivom.

Neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Opština Topolazadržava pravo da obustavi postupak po ovom javnom pozivu.

 • Sprovođenje postupka

Postupak prikupljanja pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti u svojinu opštine Topola sprovodi Komisija.

Otvaranje prispelih ponuda vršiće se komisijski u roku od 15 dana od dana završetka roka za dostavljanje ponuda.

Svi učesnici u postupku prikupljanja ponuda će biti obavešteni o statusu njihovih ponuda.

Komisija za odabir će doneti preliminarnu listu o kupovini stambenih jedinica. Odabrane stambene jedinice sa ove liste proveriće sudski veštak građevinske strukekako bi potvrdio da su pogodne za porodični život, čime su ispunjeni kriterijumi iz člana 90 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Ukoliko je ponuđena cena viša od tržišne cene nepokretnosti, utvrđene od strane ovlašćenog procenitelja i nadležnog organa, podnosilac ponude će se na zahtevKomisije pismeno izjasniti da li prihvata procenjenu tržišnu vrednost nepokretnosti. Ukoliko podnosilac ponude ne prihvati procenjenu tržišnu vrednost, njegova ponuda će biti odbačena, nakon čega će biti uzeta u obzir sledeća najpovoljnija ponuda.

Nakon utvrđivanja preliminarne liste za kupovinu stambenih jedinica i nakon utvrđivanja konačne liste korisnika za dodelu stambene podrške i učešće u merama socijalne inkluzije, Komisija će izvršiti raspodelu jedinica u skladu sa rang listom i izborom korisnika i predlog tako odabranih jedinica dostaviti Skupštini opštine, radi donošenja odluke o pribavljanju nepokretnosti (stambenih jedinica) u javnu svojinu Opštine Topola.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 15 dana od dana prijema Odluke o sticanju uslova za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa izabranim ponuđačem, kao prodavcem nepokretnosti zaključuje u ime opštine Topola, u svojstvu kupca Predsednik Opštine Topola.

Kupoprodajna cena isplaćuje se u RSD.

 • Dodatna obaveštenja i informacije

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Topola, zvaničnom sajtu opštine Topola www.topola.rs i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije (u skladu sa Odlukom o raspolaganju stanovima čl. 10)

Dodatna obaveštenja i informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti od predstavnika kancelarije za LER Vukićević Milana, najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda, u skladu sa dole navedenim kontakt detaljima: Bulevar Kralja Aleksandra I broj 9, Kancelarija broj 3 – Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj opštine Topola. Radno vreme od 07 – 15 časova, pružanje informacija o uslovima javnog poziva od 08-14 časova, broj telefona 064/861-4288, e-mail ler@topola.com .

 

 

U Topoli, 01.07.2022..godine

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

s.r. Gordana Vučićević

 

Ostavite odgovor